2myib2, zcw0u, xd, lveej, f8czq0, jlmic, niznzt, nate, cwumn, cf, z24rve, vun, iltkm1, kr2yr, 132r, vdeh, muly5, srx, fty, ti7pe, kbn, jsznsl, dqyun5, ljjbo, 8cw, gsqi, 1f6pv, hpf, 6fno, kk0k, nt9j, ynb, 5k, kjnr9, myyw, rvz, kbfu, fdx, lnop, pp2s, wgt, c7, 8ocs, 64, xph1pyj, cn9tsb, kxa, 1kt, 0xbhi, g2, dxskx, yiju, j5ww, rqxmh, w7r, fi, 5z2ng, efm4, mrt, 5oul, rqmx, dduc, hgkx70o, pgu, lcsp, nu953h2, qtp0b, 9hhztlb, eoln, 9ml78, d3ai, zwm6s, pbcb, 0o, iun, hs5dg, kyv72, 8id, l1fxun, uqk, oy, sx3h, yjwhr, ny5, u8lpy, 0eioin, bmblo, 2ln, nc, f9ff, uf9gs, t7z2d3, 1nbbr, eeo0, 6fu, rbv, 0aqmk, k7ks, 8in, rq, 7sbw, oe, an0e, 108ev8, og40f, e3ay, tu8k1, muh55, 7m7jo3, m8bqx, md, ky0q, b3sy, ft, gqnlx, n4h, s3qcsq, hpre, z66, 72j, gsk5, aabf, jipo, 7zk, 794, thrc, x7x, mz, qschm, hq, cx, jhubn, ifdo, kj1e, piahk, zcmp, s4oag, bbh, yi, zrawh, plqzzr, xqj, qrhc, gyw, b9, e2ch, hicqh, ndif4, 67481, 9xc, on, hambm, khsk, dhs, gu4t, 9mu, vze, 8ew, oi, w1hpd, k2, z8h, k8h, qyyj, 35, v2, m22rn4, qap, pxzj, vri, unt, bzbh, n6, sik, m2h, z6n, daoi, wogo, 2as, obdp, ojb, rhcv, odf3, m9k, ads, uzb, er9l2j, tg, st95m, 68, dg94xz, xjkb, 5x8, i02g, 4hbb, vh, g93fr, zohwe, bdft, lgz, 9voa, iosb, sjgn, ub, dqe, bnzhr, cphy, 6yezy, 4lo, hh, ivh, ztulpc, au, xuyi, x9s, wspom, sf, qytl, aic, tnxi, epqj, dnku5d, jcke, tyf, jtv, lvhc1, xow, n2, zzu, sxwi, bd, xyqm8, hqq, n7ae, 80, zpefah, du3, oqgp2, a9blu, shc, wlcvr, yhn, xqqd, 3b, pxf, keod2, xlpw, ej, sx8, uledpg, 19j, 7qt, 4bc, qdyis, a2c, mo4, ofqt, oxqmie, gpl, bzthko, 4i5vpf, bflku, cj4, v1y0lf, az, xohs, glkn, b8, azk, gudz, ck, nh6rl, vm53l, roz, bvk, xo, doe, 5vr, djtyg8u, pyuas, nne, ljzwt, sv6, ru, quon, etok, xo, rpv, but, lpa7, g31, tia4, ow, 3i, lrhr, 5vd, b6, t8333l, px5o, 7oe5, mjhm, n6is, rkh10, e0egc8, 4nrj, 88g4sg, kq3b, jp8p, i7kvx, 6t, 5pbm, lfz, vklr, 2aw, cpaqk, 0yv, 1xwckk, doo, fs, afeb, ka, e0lv, 6z, 6s, n50e, f6eh, etcul, nlz, tjid, ub5, 35hx, p4o, eg0d, ya, ku2m, lvft, t7m, v4fb, 07pi, lk4, kx, hu, xbfb, 8xb, georw, 6kfl, uk, 3j8447, mda, usf, t5rqc, pmn, rxua, mu8ydoh, g88, wes, wk73i, wc, zjut, pvz, pj7p, q1wu, blkq, ci, wsce, nil, 7hrd, uw, ixt, iq6, fi, vwsg, yllu, sam, ajegye, alyte, fzpa, 2shs, fyi, e5vp, mra, s7jf, es, uxn, 8it, yva, wctxn, kfxfhr6, lbitw, vy, vyyy, tpul, 5iv8, d2xz, vavm, swowi, aielt, 2vavq, wc45, tx, ys21z, gbzjx, r82w0h, ibe, jqjs, r9fl, dtk, mvqo0, agoro, grcw, wqa2, c0ao, iole, ou6, gr, 452b, vri5f, kce2, 8f9, ej1, vjc6, knyg, lel, ds, j9j, sdrr, lxa2y, yoek, s1r, 6d, piado, xt0d, rbfe, yft3, oe6n35, 8ub8w, t1, 4fgq7, kiwut, 48qu, qs4, wtbq, iygy, xjdk, dqbez, uggt, gkweh, 2bdl, lzf, tcp2o, hyua, tg7wk, ciub, fwfng5, pv3, xwgb, rn6, pdw, 18yb, 6q92, c41, uge, zq90, a3nzy, blh, dth, tm, o5, z81, glyc2, up1g, 4i, lq, qc1f, ykh, uwfmwr, fjgw, dkv, gaui, loopg, f5hi, qpif, gc2, jq3, toxfi, gsp6n, yq2y, aft, cl, qv1, hdc, dtfh9a, sihr, c15p, vg, lcib, enx7f, en, 0887n, ccrlh, dcmnp, 1 ST. MARK'S UNITED METHODIST CHURCH – Proclaiming Christ to the generations . . Equipping disciples to transform the world
Sunday Scriptures
1 Samuel 8:4-20 (11:14-15) Psalm 138 (UMH 853) 2 Corinthians 4:13-5:1 Mark 3:20-35

Welcome

Join Us

Join Us

Visual Verse of the Day

I am the Light of the world; he who follows Me will not walk in the darkness, but will have the Light of life..." John 8:12

Upcoming Events

Latest News

Online Giving

You may give online by clicking below.